Introduktion til Ekstrapakken

Extrapakken kan bruges som et supplement til de øvrige pakker og komme ind som andetsidste punkt
inden ’Huskesedlen’.

Filmene er produceret af Region Sjælland til en indsats, der skal fremme god patientkommunikation.

Film 1: ’God forberedelse’:

Film 2: ’Klar tale’:

Film 3: ’Respekt’:

Film 4: ’Tydelige forventninger’:

Film 5: ’Sammenhæng’:

Diskussionsoplæg

I filmene er mødet mellem patient og sundhedspersonale i alle scener sat på spidsen, men de fleste vil
måske kunne genkende elementer fra egen hverdag – også i psykiatrien. Skuespillerne er professionelle,
og tonen i filmene er humoristisk. Formålet med filmene er, at I på egen afdeling eller i eget afsnit – og
allerhelst på tværs af faggrupper – kan se filmene sammen og bagefter diskutere dem. Det anbefales, at
I bruger 15 min. til diskussion af hver film. Slut diskussionen af med en fælles opsamling: Giver dagens
debatter anledning til overvejelser over praksis i hverdagen, som kan/skal ændres – fx i forhold til jeres
samarbejde med somatikken?

God forberedelse
God forberedelse handler om, at kommunikation med patienter og pårørende som udgangspunkt skal
være velforberedt. Det vil sige, at man har sat sig ind i journal og andet relevant materiale forud for mødet
med patienten.
 • Er der noget fra jeres hverdag i psykiatrien, som I kan genkende i scenen?
 • Forestil jer, at samtalen handlede om opfølgning på bivirkninger ved medicin. Hvordan sikrer I respekt for patienten i en travl hverdag?
 • Hvilken praksis og kultur har I omkring forberedelse af samtaler med patienter på jeres afsnit?
Klar tale
Klar tale handler om, at kommunikationen med patienter og pårørende skal være klar, korrekt og forståelig.
Det betyder, at man er imødekommende i kontakten med både patienter og deres pårørende, undgår
eller forklarer fagsprog og sikrer, at information og aftaler er forstået.
 • Forestil jer, at diagnosen er skizofreni. Hvordan ville det påvirke jeres tolkning af situationen?
 • Oversætter eller forklarer I fagsprog?
 • Hvordan sikrer I, at aftaler og informationer bliver forstået?
 • Kan I give gode eksempler fra jeres hverdag i psykiatrien?
 • Har I på baggrund af den dialog, I har haft, nogen ideer til, hvordan I kan gøre det endnu bedre?
Respekt
Respekt handler om, at man anerkender den enkeltes ønsker, holdninger og behov, og at kropssproget
og tonelejet signalerer tillid og nærvær.
 • Kan I genkende noget?
 • Hvordan tror I, situationen opleves af henholdsvis patienten og den pårørende?
 • Hvordan er I opmærksomme på jeres kropssprog og toneleje?
 • Hvordan sikrer I respekten for og anerkendelsen af de enkelte patienters og pårørendes ressourcer og behov?
 • Hvilken praksis har I i forhold til inddragelse af pårørende?
 • Har I på baggrund af den dialog, I har haft, nogen ideer til, hvordan I kan gøre det endnu bedre?
Tydelige forventninger
Tydelige forventninger handler om at skabe et realistisk billede af de muligheder og tilbud, der er til rådighed.
Det sker blandt andet, når man fortæller om afsnittets rutiner og arbejdsgange. I psykiatrien er det
et vilkår, at mange patienter kan have kognitive funktionsnedsættelser i sygdomsperioder, hvilket kan
gøre det til en særlig udfordring for personalet at hjælpe patienten med at føle sig tryg og forstå og huske
vigtige informationer.
 • Kan I forestille jer en lignende situation i psykiatrien?
 • Hvordan skaber I en situation, der giver bedst mulige betingelser for, at patienten kan bevare tilliden og et rimeligt overblik over, hvad der skal ske? Hvordan følger I op på vigtige informationer?
 • Hvordan sikrer I en god balance mellem det, der skal kommunikeres, og patientens behov for information?
 • Har I på baggrund af den dialog, I har haft, nogen ideer til, hvordan I kan gøre det endnu bedre?
Sammenhæng
Sammenhæng handler om at sikre, at patienter og pårørende oplever et trygt og sammenhængende
forløb, uanset hvor de behandles og i overgangene mellem afsnit og tilbud. Det opnås blandt andet, når
patienterne kender deres muligheder og ved, hvem de kan kontakte.
 • Kan I forestille jer en lignende situation i psykiatrien? Hvordan ville I tackle den?
 • Hvordan sikrer man, at patienten ikke oplever øget kontroltab i situationer, hvor de skal flyttes mellem afsnit eller behandlingstilbud?
 • Hvad gør I for at sikre sammenhæng i systemet - altså mellem forskellige afsnit og behandlingstilbud, herunder også somatikken?
 • Hvad ville I hver især sige til lægen, hvis I overværede samtalen som kollega?
 • Forestil jer, at I er patienten. Hvordan ville I selv opleve situationen?