Diskrimination af mennesker med psykisk sygdom er en ond cirkel

Flere end ni ud af ti mennesker med en psykisk lidelse har oplevet at blive negativt forskelsbehandlet, dvs. diskrimineret og stigmatiseret på grund af deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.269 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget af KORA for landsindsatsen EN AF OS. Af undersøgelsen fremgår det også, at oplevet diskrimination medfører begrænsninger i sociale kontakter i forhold til nære relationer til familie og venner, og f.eks. at søge job, sociale ydelser m.m. Oplevelsen af negativ forskelsbehandling er med andre ord starten på en ond cirkel, hvor personen risikerer at tage fordomme og omgivelsernes reaktioner på sig på måder, der fører til selvstigmatisering og tilbagetrækning fra samfundslivet. I anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag ønsker parterne bag landsindsatsen EN AF OS at sætte fokus på den fortsatte stigmatisering, der er forbundet med psykisk sygdom.

Stigmatisering af mennesker med en psykisk lidelse er udbredt i Danmark. Det viser en helt ny undersøgelse blandt 1.269 mennesker foretaget af KORA for EN AF OS. Således viser undersøgelsen, at mere end ni ud af ti mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har oplevet at blive negativt forskelsbehandlet på grund af deres sygdom. Men diskrimination fra omgivelserne er blot en del af billedet. Undersøgelsen afslører nemlig også, at oplevelsen af at blive set anderledes på, fordi man har en psykisk lidelse, alt for ofte fører til, at man også ser anderledes på sig selv. Dvs., at man tager fordomme og omgivelsernes reaktioner på sig på måder, hvor man ender med at stigmatisere sig selv. Den selvstigmatisering fører ofte til tilbagetrækning fra det sociale liv og resten af samfundet. F.eks. svarer 84 pct. af de adspurgte i undersøgelsen, at de i en eller anden grad, har undveget kontakt med andre mennesker inden for det seneste år, 75 pct. svarer, at de har undladt at søge job, og 87 pct. svarer, at de har skjult deres psykiske lidelse.

Ikke mindst i anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober er der al mulig god grund til at sætte fokus på stigmatisering og selvstigmatisering forbundet med psykiske lidelser, fordi udelukkelsen fra samfundslivet har store konsekvenser – både for den enkelte og for samfundet som helhed.

”Undersøgelsen bekræfter, at det er en fortsat klar udfordring, at mennesker med en psykisk sygdom føler sig diskrimineret og stigmatiseret. De ønsker ligesom alle andre at leve et almindeligt liv med familie, venner, uddannelse og arbejde. Samtidig har stigmatisering af personer med psykiske lidelser også store samfundsmæssige omkostninger i form af udgifter til overførselsindkomster, tabt arbejdsfortjeneste og for sen eller ingen behandling. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi får dæmmet op for stigmatiseringen og brudt med tvivl og tabuer i samfundet gennem oplysning og dialog på uddannelsessteder, arbejdspladser og blandt familier og venner,” siger Martin Lund, psykiatridirektør og formand for styregruppen i landsindsatsen EN AF OS.

Særligt de unge er ramt
Undersøgelsen viser, at særligt den unge gruppe mellem 15 og 30 år, samt brugere af socialpsykiatrien, hyppigere end gennemsnittet af deltagerne i undersøgelsen oplever diskrimination og selvstigmatisering.

”Det er meget bekymrende, at de unge i den grad oplever barrierer i forhold til sociale relationer og det at være inkluderet i samfundet. Mange unge, som går rundt med en psykisk lidelse, oplever at være meget alene med deres problemer, fordi de kan have en opfattelse af, at deres jævnaldrende i skolen, på uddannelsesinstitutionen eller i sportsklubben har meget bedre styr på tingene. Det øger angsten for at miste kontrollen og risikoen for at bryde sammen. Dialog og oplysning er derfor fortsat altafgørende for at bryde den onde cirkel af stigmatisering og selvstigmatisering, således at de unge får en fair mulighed for at udfolde sig socialt, udvikle deres evner og få adgang til at deltage i samfundslivet – også selvom de har eller haft en eller flere psykiske lidelser,” siger Johanne Bratbo, som er projektleder for EN AF OS.

Personer i undersøgelsen, som angiver skizofreni som diagnose, oplever oftere diskrimination end gennemsnittet. Dette fund understøttes også af, at skizofreni er den mest stigmatiserede lidelse, og hvor befolkningens usikkerhed på bedringsmuligheder er størst.

I dag sætter EN AF OS-kampagnen flere steder i landet fokus på afstigmatiseringen af psykisk sygdom i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag. Kampagnen løber indtil videre til 2016 og er iværksat af en række partnere, der omfatter Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, TrygFonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL og Social- og Indenrigsministeriet.

Kontaktinfo:

  • Martin Lund, Psykiatridirektør i Region Hovedstaden, og formand for styregruppen i landsindsatsen EN AF OS, mobil 20103293 og arbejde: 45112002
  • Johanne Bratbo, psykolog og projektleder for EN AF OS-kampagnen, tlf. 35 47 57 47 og mobil 40 89 27 29 eller mail: jb@en-af-os.dk
  • Pernille Skovbo Rasmussen, KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), tlf. 41 39 35 09 eller mail pera@kora.dk

Klik her for at downloade pressemeddelelsen.

Klik her for at downloade Diskriminationsundersøgelsen 2015.