Brugere og pårørende

Mødet med fordomme og oplevelser af udelukkelse fra socialt netværk, uddannelse, arbejdsmarkedet og fritidsliv medfører øget mindreværd, usikkerhed og forværring af sygdommen oven i de konkrete symptomer, der følger af en psykisk sygdom. Stigmatisering betragtes derfor ofte som ”en ekstra sygdom” og kan let medføre selvstigmatisering, dvs. at der kun levnes plads til en identitet knyttet til diagnosen og de fordomme som den er behæftet med.

Frygt, tabuer og fordomme kan gøre, at man benægter og skjuler sine symptomer og problemer til skade for tidlig diagnostik og effektiv behandling. Etniske minoriteter er her en særlig sårbar gruppe, fordi kulturelle og religiøse forståelser af udløsende årsager til psykisk sygdom kan være med til både at forstærke stigmatisering og selvstigmatisering.

De pårørende kan også komme til at medvirke til stigmatiseringen på grund af tvivl, uvidenhed, fornægtelse og fordomme. Samtidig stigmatiseres de pårørende også selv, fordi det opleves skamfuldt at have en med en psykisk sygdom i familien, eller fordi der er en udbredt forestilling om, at forældre er direkte årsag til at psykisk sygdom bryder ud.

Selvstigmatisering - Illustration af Frits Ahlefeldt

I samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer gennemfører vi initiativer med netværksskabende karakter målrettet mennesker, der har eller har haft en psykisk lidelse og deres pårørende. Ligeledes afholder vi aktiviteter, der fremmer mødet mellem brugere, pårørende, personale og medborgere i bred forstand, fordi netop kendskab og det konkrete møde er et kendt virkemiddel til at imødegå fordomme og øge den gensidige forståelse.

Da manglende viden om symptomer og behandlingsmuligheder også er en af årsagerne til, at mange mennesker med psykiske lidelser undlader at søge behandling, omfatter indsatsen også initiativer, der skal sikre bedre og mere tilgængelig information, der kan støtte den enkelte i at søge relevant behandling og hjælp.

1 af 3

En ud af fem danskere rammes af psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige forløb eller tilbagevendende problemer. Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom. Det er et vilkår, som også har stor betydning for de pårørende. En ud af tre danskere er pårørende til en person med psykisk sygdom, hvad end det er en partner, forælder, søskende, søn, datter eller nær ven.
En repræsentativ pårørendeundersøgelse gennemført for EN AF OS i 2018 viser, at vi er mange, der kan gøre en forskel – og ikke bare fagpersoner. Undersøgelsen viser generelt, at rollen som pårørende stiller store krav til mange og derfor også kalder på respekt og støtte.
Pårørende har altid en stor betydning og må ofte påtage sig flere roller såsom støtteperson, behandler, vejleder, forsvarer, advokat og den som opsøger mulighed for hjælp og viden. Positioner som kan være meget meningsgivende men også stiller store krav til samtidig at kunne holde fast i ens primære rolle som fx forælder eller partner.

Bogen "Viggo og Walthers verden" - når mor får en depression

I Danmark er der mindst 80.000 børn og unge, der har en mor eller far, der har en psykisk lidelse (Sundhedsstyrelsen 2016). Undersøgelser viser, at mange af disse børn oplever, at de står alene med deres tanker og bekymringer. EN AF OS har udgivet bogen “Viggo og Walthers verden”, som tager udgangspunkt i dette sårbare emne, og den sætter fokus på vigtigheden af at tale med børn om psykisk sygdom i familien. Bogen henvender sig både til børn i alderen 6-10 år, forældre og andre pårørende, skolelærere og øvrige fagfolk, som er i kontakt med børn og familier, hvor psykiske lidelser spiller en væsentlig rolle for trivslen. Hent som PDF

Personlig historie og selvstigma

Som mennesker har vi forskellige forudsætninger for at håndtere modgang og kriser i vores liv, og det kan spille en rolle i forhold til, hvordan man kan modvirke selvstigmatisering. I denne sammenhæng arbejder vi med den form for selvstigmatisering, der kan følge af fordomme og myter, som vi møder i omgivelserne, og som vi kan komme til at tage på os.

Når man accepterer samfundets negative og stigmatiserende holdninger som sande, afføder det som regel negative følelser om én selv. Det kan resultere i mindre håb, lavere selvværd og selvsikkerhed, og en tendens til i højere grad at undgå social kontakt. En diskriminationsundersøgelse foretaget for Landsindsatsen EN AF OS viste, at jo mere det at have en psykisk sygdom fyldte i deltagernes selvopfattelse, jo mere diskrimination og selvstigmatisering oplevede de.

“Jeg skammer mig stadig og bliver flov, når jeg af og til forklarer, hvorfor jeg er på førtidspension.”

Når du bliver bevidst om samfundets stigmatisering, skaber det forudsætninger for at modarbejde selvstigmatisering. Derfor har EN AF OS udviklet manualen "Personlig historie og selvstigma”, hvis formål er at hjælpe personer, som lever med psykisk sygdom, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering.

Få manualen ”Personlig historie og selvstigma - Om at udvikle sin personlige historie og mindske selvstigma”

Læs også vores artikler om selvstigma:
De personlige historier bekæmper selvstigma

Læs mere om psykisk sygdom hos:
LAP | Sind | Bedre psykiatri | Psykiatrifonden