Brugere og pårørende

Mødet med fordomme og oplevelser af udelukkelse fra socialt netværk, uddannelse, arbejdsmarkedet og fritidsliv medfører øget mindreværd, usikkerhed og forværring af sygdommen oven i de konkrete symptomer, der følger af en psykisk sygdom. Stigmatisering betragtes derfor ofte som ”en ekstra sygdom” og kan let medføre selvstigmatisering, dvs. at der kun levnes plads til en identitet knyttet til diagnosen og de fordomme som den er behæftet med.
Frygt, tabuer og fordomme kan få brugerne selv til at benægte og skjule deres symptomer og problemer til skade for tidlig diagnostik og effektiv behandling. Etniske minoriteter er her en særlig sårbar gruppe, fordi kulturelle og religiøse forståelser af udløsende årsager til psykisk sygdom kan være med til både at forstærke stigmatisering og selvstigmatisering.

De pårørende kan også komme til at medvirke til stigmatiseringen på grund af tvivl, uvidenhed, fornægtelse og fordomme. Samtidig stigmatiseres de pårørende også selv, fordi det opleves skamfuldt at have en med en psykisk sygdom i familien, eller fordi der er en udbredt forestilling om, at forældre er direkte årsag til at psykisk sygdom bryder ud.

I samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationerne i Det Sociale Netværk af 2009, skal der iværksættes initiativer af netværksskabende karakter målrettet mennesker, der har eller har haft en psykisk lidelse og deres pårørende. Ligeledes skal der iværksættes aktiviteter, der fremmer mødet mellem brugere, pårørende, personale og medborgere i bred forstand, fordi netop kendskab og det konkrete møde er et kendt virkemiddel til at imødegå fordomme og øge den gensidige forståelse.  


Da manglende viden om symptomer og behandlingsmuligheder også er en af årsagerne til, at mange mennesker med psykiske lidelser undlader at søge behandling, bør indsatsen også omfatte initiativer, der skal sikre bedre og mere tilgængelig information, der kan støtte den enkelte i at søge relevant behandling og hjælp.

Læs mere om psykisk sygdom hos:
LAP | Sind | Bedre psykiatri | Psykiatrifonden | Psyknet