Fagligt personale

Adskillige undersøgelser viser, at sundhedspersonale, herunder personalet i psykiatrien, ikke adskiller sig fra befolkningen i almindelighed, hvad angår stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Personalet har den tætte kontakt men forvalter også en magtposition og har derfor en stor påvirkningsmulighed i forhold til brugernes selvopfattelse og kan være medvirkende til at fremme selvstigmatisering.

For mange brugere og pårørende har kontakten med personale og mødet med systemerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, herunder socialpsykiatrien og jobcentre, også stor indflydelse på bedrings- og inklusionsmuligheder. Ligesom andre steder i samfundet forekommer fordomme og stigmatisering erfaringsmæssigt også her.

Støtte til at opnå adgang til socialt netværk, forsørgelse, behandling, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv har afgørende betydning for at kunne leve et meningsfuldt liv som andre. Det er derfor meget betydningsfuldt, at personalet i deres faglige indsats har forståelse for betydningen af at fremme håbet om bedring og i sin tilgang klart signalerer, at personen altid er mere end sin diagnose.

Som en del af indsatsen iværksættes initiativer målrettet medarbejdere i sundhedsvæsenet, i den sociale sektor, studerende og lærere på de sundhedsfaglige og sociale uddannelser, m.fl. Målet er at iværksætte aktiviteter, der kan fremme refleksion over kultur og sprogbrug, og udfordre stigmatiserende og diskriminerende holdninger til psykisk sygdom og forskellige bruger- og patientgrupper. Virkemidlerne kan være de samme som ved den brede kampagne, men budskabet er rettet imod de faglige konsekvenser af stigmatiserende adfærd.

Andre relevante personalegrupper er blandt andet praktiserende læger, politiet, lærere og undervisere, studievejledere, ejendomsfunktionærer, idræts- og sportsledere, m.fl.

EN AF OS har skabt værktøjskassen Dialogstarteren, som især henvender sig til psykiatrisk personale, men også patienter og pårørende.

EN AF OS har også udviklet Start dialogen – i socialpsykiatrien, som henvender sig til medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien.

MB’ere er medarbejdere med brugererfaring, som har en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse, og som selv har eller har haft psykisk sygdom. I MB-projektet bliver deltagerne uddannet til at bruge deres erfaringer som en kompetence på en fagligt relevant arbejdsplads.
Se filmen om at være MB'er.
Besøg MB-Forløbets hjemmeside.

________________________________________

Information om sundhedspersonalets forhold til psykisk sygdom: Lauber, C., et al. Do mental health professionals stigmatise their patients? Acta Psychiatr Skandinavia, 2006. 113 (suppl 429): p51-59