Personale i sundheds- og socialsektoren

Adskillige undersøgelser viser, at sundhedspersonale, herunder personalet i psykiatrien, ikke adskiller sig fra befolkningen i almindelighed, hvad angår stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Personalet har den tætte kontakt men forvalter også en magtposition og har derfor en stor påvirkningsmulighed i forhold til brugernes selvopfattelse og kan være medvirkende til at fremme selvstigmatisering.

Diagnose kassen af Frits Ahlefeldt.

For mange brugere og pårørende har kontakten med personale og mødet med systemerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, herunder socialpsykiatrien og jobcentre, også stor indflydelse på bedrings- og inklusionsmuligheder. Ligesom andre steder i samfundet forekommer fordomme og stigmatisering erfaringsmæssigt også her.

Støtte til at opnå adgang til socialt netværk, forsørgelse, behandling, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv har afgørende betydning for at kunne leve et meningsfuldt liv som andre. Det er derfor meget betydningsfuldt, at personalet i deres faglige indsats har forståelse for betydningen af at fremme håbet om bedring og i sin tilgang klart signalerer, at personen altid er mere end sin diagnose.

Som en del af indsatsen iværksættes initiativer målrettet medarbejdere i sundhedsvæsenet, i den sociale sektor, studerende og lærere på de sundhedsfaglige og sociale uddannelser, m.fl. Målet er at iværksætte aktiviteter, der kan fremme refleksion over kultur og sprogbrug, og udfordre stigmatiserende og diskriminerende holdninger og adfærd til psykisk sygdom og forskellige bruger- og patientgrupper. Virkemidlerne kan være de samme som de øvrige afstigmatiseringsindsatser, men budskabet er rettet imod de faglige konsekvenser af stigmatiserende adfærd.

Andre relevante personalegrupper er blandt andet praktiserende læger, politiet, lærere og undervisere, studievejledere, ejendomsfunktionærer, idræts- og sportsledere, m.fl.

Ulighed i Sundhed

EN AF OS sætter med Ulighed i sundhed fokus på ulige behandling af mennesker med psykisk sygdom i mødet med det somatiske sundhedsvæsen. Formålet er at skabe større opmærksomhed, refleksion og debat om nødvendigheden af at se "det hele menneske" for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, som også har en psykiatrisk diagnose. Ulighed i sundhed handler om at modvirke stigmatisering af personer med psykisk sygdom ved kontakt til det somatiske sundhedsvæsen.

Ulighed i sundhed er primært henvendt til fagpersonale i somatikken, men kan anvendes af alle med interesse for området.

Læs mere om Ulighed i Sundhed her

Tjek vores værktøjskasser til personaleområdet:  

Ulighed i Sundhed er primært henvendt til fagpersonale i somatikken, men kan anvendes af alle med interesse for området.
Dialogstarteren henvender sig især psykiatrisk personale men også patienter og pårørende.

Start dialogen – i socialpsykiatrien henvender sig primært til medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien.

Er du interesseret i information og materialer til personalet i jobcentrene? Find dem her:
Dialogkort til Jobcentre
Personlig historie og selvstigma - Jobcenter 

Andre relevante indsatser

Et andet initiativ er MB forløbet, der drives af Fonden NETTE. Projektet er en efteruddannelse for fagfolk med en pædagogisk-, social– eller sundhedsfaglig uddannelse, som samtidig har personlige erfaringer med psykisk sygdom og sårbarhed. MB’ere bliver uddannet til at bruge deres erfaringer som en kompetence på en fagligt relevant arbejdsplads. Deltagerne tilknyttes en arbejdsplads i (social) psykiatrien og modtager samtidig undervisning.

Se filmen om MB'er nedenunder.

Læs mere om uddannelsen om MB-Forløbets hjemmeside.

__________________________________________

 

Hvis du vil vide mere:

Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen (november 2016) - undersøgelse i EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom og behandling (maj 2013) - undersøgelse om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling