Personale i sundheds- og socialsektoren

Adskillige undersøgelser viser, at sundhedspersonale, herunder personalet i psykiatrien, ikke adskiller sig fra befolkningen i almindelighed, hvad angår stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Personalet har den tætte kontakt men forvalter også en magtposition og har derfor en stor påvirkningsmulighed i forhold til brugernes selvopfattelse og kan være medvirkende til at fremme selvstigmatisering.

Diagnose kassen af Frits Ahlefeldt.

For mange brugere og pårørende har kontakten med personale og mødet med systemerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, herunder socialpsykiatrien og jobcentre, også stor indflydelse på bedrings- og inklusionsmuligheder. Ligesom andre steder i samfundet forekommer fordomme og stigmatisering erfaringsmæssigt også her.

Støtte til at opnå adgang til socialt netværk, forsørgelse, behandling, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv har afgørende betydning for at kunne leve et meningsfuldt liv som andre. Det er derfor meget betydningsfuldt, at personalet i deres faglige indsats har forståelse for betydningen af at fremme håbet om bedring og i sin tilgang klart signalerer, at personen altid er mere end sin diagnose.

Som en del af indsatsen iværksættes initiativer målrettet medarbejdere i sundhedsvæsenet, i den sociale sektor, studerende og lærere på de sundhedsfaglige og sociale uddannelser, m.fl. Målet er at iværksætte aktiviteter, der kan fremme refleksion over kultur og sprogbrug, og udfordre stigmatiserende og diskriminerende holdninger og adfærd til psykisk sygdom og forskellige bruger- og patientgrupper. Virkemidlerne kan være de samme som de øvrige afstigmatiseringsindsatser, men budskabet er rettet imod de faglige konsekvenser af stigmatiserende adfærd.

Andre relevante personalegrupper er blandt andet praktiserende læger, politiet, lærere og undervisere, studievejledere, ejendomsfunktionærer, idræts- og sportsledere, m.fl.

Tjek vores værktøjskasser til personaleområdet:

Ulighed i sundhed, som især henvender sig til fagpersoner i somatikken.

Dialogstarteren, som især henvender sig til psykiatrisk personale, men også patienter og pårørende. 

Start Dialogen

Start dialogen – i socialpsykiatrien, som henvender sig til medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien.

Er du interesseret i information og materialer til personalet i jobcentrene? Find dem her.

Andre relevante indsatser

Et andet initiativ er MB forløbet, der drives af Fonden NETTE. Projektet er en efteruddannelse for fagfolk med en pædagogisk-, social– eller sundhedsfaglig uddannelse, som samtidig har personlige erfaringer med psykisk sygdom og sårbarhed. MB’ere bliver uddannet til at bruge deres erfaringer som en kompetence på en fagligt relevant arbejdsplads. Deltagerne tilknyttes en arbejdsplads i (social) psykiatrien og modtager samtidig undervisning.

Se filmen om MB'er nedenunder.

Læs mere om uddannelsen om MB-Forløbets hjemmeside.

__________________________________________

 

Hvis du vil vide mere:

Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen (november 2016) - undersøgelse i EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom og behandling (maj 2013) - undersøgelse om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling