Foto af papirer

EN AF OS-undersøgelser

Viden nedbryder tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Derfor står landsindsatsen EN AF OS bag flere undersøgelser, hvor personer, som selv er eller har været ramt af en psykisk sygdom, har bidraget med egne erfaringer, holdninger og oplevelser omkring psykisk sygdom.

Presseomtale:
EN AF OS-undersøgelserne indgår ofte i vores pressemeddelelser.
Bidrag til vores undersøgelser:
Bliv medlem af EN AF OS-panelet og hjælp os med at indsamle viden om livet med en psykisk sygdom.

| November 2019 | Holdninger i det somatiske sundhedsvaesen til mennesker med psykisk sygdom

På vegne af Landsindsatsen EN AF OS har Statens Institut for Folkesundhed udarbejdet et litteraturstudie, med 158 inkluderede studier fra hele verden der viser, at stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom ikke kun forekommer i den generelle befolkning, men også blandt det somatiske sundhedspersonale.

| Maj 2019 | Mænd og psykisk sygdom 2019
Undersøgelsen er udført i EN AF OS panelet og via EN AF OS' Facebook. Undersøgelsen søger at besvare spørgsmålene: Hvorfor er mænd mindre åbne omkring psykisk sygdom? Hvilke fordomme oplever mænd? Hvilke forventninger har mænd selv til deres håndtering af psykisk sygdom?


| Marts 2019 | Evaluering og fremtidig strategi for EN AF OS
Evalueringen er udarbejdet af Decide i 2019, og fokuserer på organisering, indsatsområder og scenarier efter 2020. Formålet med evalueringen er at skabe overblik over, hvad der er opnået af resultater og læring i projektperioden.


| November 2018 | Pårørendeundersøgelse
Pårørendeundersøgelsen er udarbejdet til kampagnen 1 AF 3, som er lanceret i december 2018. Undersøgelsen er foretaget af Userneed i november 2018.


| December 2018 | Årsrapport for EN AF OS 2016-2017
Årsrapporten beskriver aktiviteter i EN AF OS i årene 2016 og 2017, herunder arrangementer, undersøgelser, metoder, materialer, ambassadørarbejde, hjemmeside og sociale medier.


| Juni 2018 | Mistrivselsundersøgelse 2018
Mistrivselsundersøgelsen er en temperaturmåling om grunde til psykisk mistrivsel i den danske befolkning. Undersøgelsen er gennemført i perioden 16/5 til 4/6 2018 via EN AF OS-panelet, som består af personer, der alle har eller har haft psykiske lidelser samt via EN AF OS’ Facebook-side


| Marts 2018 | Somatisk Personale
Undersøgelsen er udført i 2018 blandt somatisk personale for at undersøge denne faggruppes erfaringer med stigmatisering af personer med en psykisk lidelse. Undersøgelsen spørger både ind til egne holdninger og oplevelser samt gennerelle erfaringer blandt fagfæller.


| December 2017 | Agenda-analyse af mediedækningen af psykisk sygdom
Medieanalysen er foretaget af Infomedia på vegne af EN AF OS, og dækker perioder fra 1. januar til 31 december 2016. Analysen afdækker, hvordan, hvor og hvor ofte psykisk sygdom beskrives i nyhedsmedierne, og hvordan medieomtalen af mennesker med psykiske lidelser udvikler sig i perioden.


| Oktober 2017 | Ulighed i tandsundhed
EN AF OS panels undersøgelse.


| April 2017 | EN AF OS Befolkningsundersøgelse 2017
Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1514 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført af Epinion for PrimeTime på vegne af EN AF OS.


| Februar 2017 | Ambassadørundersøgelse
Undersøgelsen er foretaget blandt ambassadørerne i EN AF OS, og giver et indblik i vores ambassadørers erfaringer med ambassadørarbejdet. Personlige kommentarer er taget ud for at bevare respondenternes anonymitet.


| December 2016 | Forældrerollen og psykisk sygdom
EN AF OS panelundersøgelse.


| 15.11.2016 | Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen
Undersøgelse udført i EN AF OS panelet blandt personer der selv har eller har haft en eller flere psykiske lidelser


| 10.10.2016 | Psykisk sygdom i medierne
KORA’s undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom - opfølgende undersøgelse (2011-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 10.10.2016 | Medieundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016 
Undersøgelse i EN AF OS-panelet om mediernes omtale af psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2016) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 10.10.2015 | Diskriminationsundersøgelsen 2015
Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.


| 09.10.2015 | Statusrapport om EN AF OS
KORA's evaluering af medieindsatsen i Landsindsatsen EN AF OS, 2013-2015.


| 23.02.2015 | Ungeundersøgelse
Unges oplevelse af uddannelsessystemernes interesse for psykisk sygdom


| 25.06.2014 | Ensomhed og sociale medier
Denne undersøgelse handler om, hvordan ensomhed opleves, bl.a. på de sociale medier.


| 02.06.2014 | Psykisk sygdom og musik
Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til musik.


| 01.06.2014 | Befolkningsundersøgelse 2014
Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1512 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.


| 01.05.2014 | For og imod åbenhed
Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom.


| 17.12.2013 | EN AF OS Juleundersøgelse
Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til juletiden.


| 14.11.2013 | Kommunalpolitik og psykisk sygdom
Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har af nuværende kommunal- og regionalpolitiske tiltag, samt hvilke ønsker de har til tiltag efter kommunal- og regionsvalget 2013.


| 06.11.2013 | Evaluering af mediekampagnen EN AF OS
KORA's evaluering af medieindsatsen i EN AF OS' 1. fase, 2011-2013.


| 22.10.2013 | Rapport om diskriminationsundersøgelsen foreligger nu
Undersøgelsen viser, at det har stor betydning, hvor meget psykisk sygdom fylder i den enkeltes selvopfattelse for graden af oplevet diskrimination. Ni ud af ti af undersøgelsens deltagere har oplevet negativ forskelsbehandling inden for det seneste år, og det er især i de nære relationer, det sker. Og så er selvstigmatisering et stort problem


| 12.09.2013 | Medieundersøgelse
Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom opfatter mediedækningen af emnet psykisk sygdom.


| 28.06.2013 | Diskriminationsundersøgelsen blandt mennesker med psykisk sygdom
Oplever mennesker med psykisk sygdom negativ forskelsbehandling? - Oplever de positiv forskelsbehandling? Afholder de sig fra bestemte handlinger pga. deres psykiske sydom?


| 03.06.2013 | Mænd og psykisk sygdom
Hvorfor er mænd mindre åbne omkring psykisk sygdom? Hvilke fordomme oplever mænd? Hvilke forventninger har mænd selv til deres håndtering af psykisk sygdom?


| 27.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og behandling
Opsøger unge behandling for deres psykiske sygdom? Har de let ved at finde relevante behandlingstilbud? Hvilken betydning har behandlingen for dem? Og fortælle de deres omgivelser om behandlingen?


| 14.05.2013 | Unge, psykisk sygdom og venner
Hvor åbne er unge omkring deres psykiske sygdom over for deres venner? Hvordan har de det, efter de har fortalt, at de lider af en psykisk sygdom? Og hvordan reagerer vennerne?


| 04.04.2013 | Unge, psykisk sygdom og familie
Hvordan har unge det med åbenhed omkring deres psykiske sygdom over for familien? Hvem i familien er lettest at tale med om sygdommen? Og hvad er deres bedste råd til andre unge med en psykisk sygdom?


| 22.03.2013 | Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job
Hvordan påvirker kendte rollemodeller unges forhold til deres egen sygdom? Og hvor åbne er unge om at have eller have haft en psykisk sygdom, når det kommer til arbejdspladsen og studiet?


| 12.01.2013 | Psykisk sygdom og jul
Denne undersøgelse handler om, hvordan personer med en psykisk sygdom oplever juletiden.


| 12.12.2012 | Åbenhed om psykisk sygdom
Denne undersøgelse handler om, hvad det er, der gør, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom.


| 01.12.2012 | Befolkningsundersøgelse - psykisk sygdom
Hvordan ser den danske befolkning på psykisk sygdom? Hvordan har opfattelsen ændret sig fra 2011 til 2012? Hvad ved befolkningen om psykisk sygdom?


| 31.10.2010 | Stigma og psykiske lidelser
Projektet belyser, hvornår og hvordan stigmatisering opleves og udspiller sig mellem mennesker med forskellige psykiske lidelser og de mennesker, han/hun møder i sin omverden, samt afdækker den danske befolknings erfaringer med, viden om og holdninger til mennesker med psykisk lidelse.